Somali Regional State

592px-Somali_Region_Map_edited.jpg

የሶማሊ ክልል

592px-Somali_Region_Map_edited.jpg